همکاری با دانشگاه ها

سامانه های تولید شده توسط شرکت داده کاوی مبین پردازش در طی سال های اخیر از سوی دانشگاه های مختلف مورد استفاده قرار گرفته و این شرکت آماده همکاری با دانشگاه ها می باشد.

در بخش زیر نحوه و میزان همکاری با دانشگاه ها در ارائه سامانه های اختصاصی دانشگاهی نمایش داده شده است.

:: سامانه ثبت نام و مصاحبه

  نام دانشگاه زیر سامانه های ارائه شده سال شروع همکاری لینک سامانه
  دانشگاه گیلان

سامانه ثبت نام دکتری

سامانه استعدادهای درخشان

سامانه المپیاد علمی

سال 1393 تاکنون https://edu.guilan.ac.ir/reg
  دانشگاه مازندران

 سامانه ثبت نام دکتری

سامانه استعداد درخشان

سامانه المپیاد علمی

سامانه آموزش های تخصصی آزاد

سامانه آزمون زبان انگلیسی

سامانه جذب هیأت علمی

 سال  1397 تاکنون  http://reg.umz.ac.ir
  دانشگاه علامه طباطبائی

 سامانه ثبت نام دکتری

سامانه استعدادهای درخشان

سامانه ثبت نام مصاحبه دوره های کارشناسی ارشد

 سال 1399 تاکنون  https://azmoon.atu.ac.ir
  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 سامانه ثبت نام دکتری

سامانه استعدادهای درخشان

سال 1399 تاکنون  https://interview.gau.ac.ir
  دانشگاه شهرکرد  سامانه ثبت نام دکتری سال  1399 تاکنون  http://register.sku.ac.ir

 

:: سامانه داده پردازی پژوهش

  نام دانشگاه زیر سامانه های ارائه شده سال شروع همکاری لینک سامانه
  دانشگاه گیلان

سامانه اطلاعات پژوهشی

سامانه گرنت و اعتبار تشویقی

سامانه ارائه توانمندی های پزوهشی

سامانه ارتباط با صنعت و جامعه

سال 1383 تاکنون https://research.guilan.ac.ir/research
  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 سامانه اطلاعات پژوهشی

سامانه گرنت

 سال  1399 تاکنون https://research.gau.ac.ir

 

:: سامانه ترفیع و ارتقای اعضای هیأت علمی

  نام دانشگاه زیر سامانه های ارائه شده سال شروع همکاری لینک سامانه
  دانشگاه گیلان

سامانه ترفیع سالانه اعضای هیأت علمی

سامانه اعطای پایه تشویقی

سامانه درخواست خدمت تمام وقت ویژه

سامانه ارتقای اعضای هیأت علمی

سال 1397 تاکنون https://edu.guilan.ac.ir/tarf

 

::  سامانه وضعیت تدریس

  نام دانشگاه زیر سامانه های ارائه شده سال شروع همکاری لینک سامانه
  دانشگاه گیلان

سامانه وضعیت تدریس

سامانه حق الزحمه پایان نامه ها

سال 1392 تاکنون http://courses.guilan.ac.ir/

 

 

 

 

 

آدرس : رشت ، کیلومتر 5 جاده رشت - قزوین ، دانشگاه گیلان، ساختمان مرکز رشد واحدهای فناور

تلفن :  09301326661